Love og ordensregler

- som de er besluttet på generalforsamlingen

LOVE

og

ORDENSREGLER

FOR

BÅDFORENINGEN STIBOERNE

HJEMSTED

VED SLUSEN 30

2450 KØBENHAVN SV. 

§ 1.

Navn, hjemsted og kendemærker

1.         Klubbens navn er ”Bådforeningen Stiboerne”.
Dens hjemsted er Ved Slusen 30, 2450 København SV.
2.         Som klub og hjemstedsbetegnelse bruges bogstaverne BFS.-KBH.
3.         Klubbens stander er en hvid trekantet dug med blå spids, i dugen findes
bogstaverne BFS og tre buer i rødt.

 

§ 2.
Formål

1.         Det er foreningens formål at fremme og vække interesse for al sejlads med
lystfartøjer samt lystfiskeri. Dette søges opnået ved godt kammeratskab.
2.         Generalforsamlingen og sociale arrangementer er for alle medlemmer og partnere.

 

§ 3.

Optagelse m.m

1.         Foreningen optager medlemmer der har båd eller har i sinde at anskaffe en båd
senest et år efter optagelse, samt deltage i foreningens arbejde.
2.         For at blive medlem, skal man efter samtale med bestyrelsen have underskrevet
et optagelsesskema, hvoraf en genpart ophænges i klubhuset.
Eventuelle protester mod den pågældendes optagelse i klubben skal skriftligt
indgives til bestyrelsen før denne måneds udløb. Det er bestyrelsen der herefter
godkender eller afviser optagelsen som medlem.
Der er 3 måneders prøvetid.
3.         Ved optagelsen modtager medlemmet nøgler, stander, love og ordensreglement.

 

§ 4.

Æresmedlemmer

1.         Generalforsamlingen kan, efter indstilling fra bestyrelsen, udnævne en person der
har gjort sig særlig fortjent til kontingentfrit æresmedlem.

 

§ 5.

Ophør af medlemskab

1.         Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubbens bestyrelse med
mindst en måneds varsel og til udgangen af et kvartal, og at det pågældende
medlem har betalt sit kontingent til klubben frem til den dag, hvorfra udmeldelsen
har virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse.
2.         Et medlem kan slettes af klubben, hvis kontingent og/eller andre ydelser til
klubben ikke er betalt efter de i lovene fastsatte regler.
3.         Ingen, der er udelukket p.g.a. kontingentrestance, kan optages på ny, som
medlem, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.
4.         Vedr. eksklusion: Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold
giver anledning hertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst
2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.
Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft
lejlighed til at fremføre sit forsvar, og medlemmet kan kræve at spørgsmålet
om eksklusion afgøres på en evt. ekstraordinær generalforsamling eller
førstkommende ordinære.
I alle tilfælde, hvor eksklusionen skal behandles på en generalforsamling, har
vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før
generalforsamlingen afholdes, ligesom medlemmet har adgang til denne med
ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særligt
punkt på dagsordenen.
5.         Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver 50 % flertal.
Et medlem der er ekskluderet i henhold til generalforsamlingens beslutning,
kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlings beslutning.
Der kræves samme flertal som ved beslutning om eksklusion.
6.         Medlemmer som af den ene eller anden grund forlader klubben, er forpligtet
til uden ophold at aflevere de udleverede nøgler.
7.         Går et medlem ud af foreningen, har han ikke ret til tilbagebetaling ligesom
han heller ikke har ret til at fjerne det til foreningen engang skænkede og
fastnaglede materiale til bro eller hus.
8.         Slettede eller ekskluderede medlemmer har ingen adgang til klubbens
områder.

 

§ 6.

Ydelser og betaling.

1.         Optagelsesgebyr er fastsat til 4.000,- kr.
2.         Kvartals kontingent bliver fastsat af generalforsamlingen.
3.         Nye medlemmer skal betale optagelsesgebyr samt et kvartals kontingent ved
optagelsen. I modsatte fald kan bestyrelsen disponere over pladsen til anden
side.
4.         Medlemmer der ikke har betalt forfaldent kontingent eller forsikring, har ikke
adgang til generalforsamlingen.
5.         Bødestørrelsen for manglende pligtarbejde er 500,- kr.
6.         Kontingentet skal betales den 1.ste i månederne januar, april, juli og oktober.
Udebleven opkrævning fritager ikke medlemmet for pligten til at betale til tiden.
7.         Såfremt betalingsfristen ikke overholdes, udsendes varsel om betaling efter
8 dage, og der pålægges et rykkergebyr.
Er beløbet ikke betalt senest 1 måned senere, eller har den pågældende
ikke henvendt til kassereren og fået en aftale om afvikling af gælden, vil
den pågældende blive slettet som medlem.
8.         Et slettet medlem har ikke ret til at fjerne sin båd, før restancen er betalt.
9.         Et slettet medlem kan kun genindtræde, såfremt bestyrelsen godkender dette,
og restancen og evt. nyt optagelsesgebyr betales.
10.       Bestyrelsen kan i tilfælde af dokumenteret arbejdsløshed, sygdom, eller anden
gyldig grund, dispensere fra disse regler, hvis medlemmet skriftligt søger derom.

§ 7.
Bådforhold, salg af både.

 1.          Enhver båd i klubben skal bære navn og korrekt hjemstedsbetegnelse (NAVN
  BFS-KBH.)
  , samt føre klubbens stander under sejlads.
 2.          Enhver båd i klubben skal holdes i ”Yachtmæssig stand”, (se ordensreglementet),
  og bestyrelsen kan pålægge en bådejer, inden en bestemt frist, at bringe
  manglerne i orden, eller dispensere, hvis båden er under reparation el. lign
  og ikke sejler.
 3.         Enhver ændring af et medlems bådmæssige forhold (køb, salg eller bytte), skal
  omgående meldes bestyrelsen.
 4.         Det er ethvert medlems pligt at meddele bestyrelsen, hvis medlemmet i
  kortere eller længere tid ikke benytter sin bådplads.

5.         Et medlem kan ikke på egen hånd udlåne eller disponere over sin bådplads,

hvis medlemmet ikke selv benytter pladsen.
6.         Bestyrelsen kan forordne bådpladser i forhold til bådstørrelse hvis dette er
påkrævet. En eventuel påtvungen bådflytning kan indankes på førstkommende
generalforsamling.
7.         Max. bådlængde, fra bro til pæl. Max. bådbredde, fra pæl til pæl.
8.         Et medlem kan efter salg af sin båd, beholde retten til bådplads i 1 ½ år. Der-
efter vil medlemmet stå som første til ny bådplads ved køb af ny båd.
9.         Det er tilladt at sælge sin båd med bådplads til en udefrakommende.
Overtagelse af en bådplads giver ret til medlemskab efter 3 måneders prøvetid.
Et eventuelt skur kan ikke sælges med en bådplads.

§ 8.
Medlemspligt, forsikringer.

1.         Det er ethvert medlems pligt at udvise god orden og opførsel overalt på
klubbens område, samt under sejlads og ophold i fremmed havn.
2.         Klubbens stander skal føres når båden er i vandet.
3.         Ethvert medlem er forpligtet til at udfylde skemaer og/eller formularer som
af bestyrelsen findes nødvendige for klubbens administration.
4.         Medlemmer udfører frivilligt arbejde for klubben, fortrinsvis når indkaldelse
hertil sker med mindst 1 mdr. varsel. Arbejdets varighed er mindst 24 timers
effektivt pr. år. Arbejdet vil blive fordelt over mindst 4 gange.
Afbud skal ske senest 1 uge efter en evt. indkaldelse, medmindre absolut
            tvingende grund nødvendiggør andet. Ved manglende afbud opkræves en bod
på 250,- kr.
Medlemmet vil blive pålagt andet arbejde som skal være udført inden 1 måned
fra dato. I modsat fald kan eksklusion komme på tale.
5.         Enhver båd i klubben skal være mindst ansvarsforsikret.

 

§ 9.

Generalforsamling m.v.

1.         Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed, og kun den kan give
eller ændre klubbens love, reglement og kontingent.
2.         Der afholdes ordinær generalforsamling i maj måned.
3.         Generalforsamlingen indkaldes med mindst 1 måneds varsel og med angivelse
af dagsorden. Indkaldelsen udsendes på mail, dog kan man på foranledning få
den tilsendt med post.
4.         Såfremt ét medlem kræver det, skal afstemninger foregå skriftligt.
5.         Alle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens
afholdelse.
6.         Der skal føres forhandlingsprotokol, som skal underskrives af bestyrelsen.
Protokollen skal fremlægges til gennemsyn, mindst 1 time før enhver
generalforsamling, og skal i øvrigt forevises for medlem der måtte ønske det.
7.         Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde mindst følgende
punkter:

1.         Valg af dirigent
2.         Beretning
3.         Protokol
4.         Regnskab
5.         Indkomne forslag
6.         Valg
7.         Eventuelt

 

§ 10
Ekstraordinær generalforsamling

1.         Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen
eller når mindst 5 medlemmer stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte
tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 ¼ måned efter, med
oplysning om det emne, der ønskes behandlet.
Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i
§ 9. stk. 3

§ 11
Klubbens ledelse

1.                   Klubben ledes af en bestyrelse der består af: En formand, en sekretær, en kasserer, to menige bestyrelsesmedlemmer og to revisorer, hvoraf den ene er bestyrelsessuppleant.

2.         Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen i maj måned.

3.         Revideret regnskab forelægges til generalforsamlingen i maj måned.

4.         Bestyrelsens medlemmer sidder ét år ad gangen

5.                   Alle bestyrelsens beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal, dog er formandens stemme afgørende i tilfælde af stemmelighed.

6.                   Det påhviler sekretæren, ved opslag i klubhuset at holde medlemmerne
løbende orienteret om beslutninger og andet af interesse for klubbens
medlemmer.
Bestyrelsen kan dog beslutte at oplysninger kan tilbageholdes, hvis det skønnes, at disse kan have negativ virkning, for én eller flere personer, eller for klubben som helhed.

7.                   Ekstraordinære udgifter til nyanskaffelser må ikke overstige kr. 15.000,- med mindre det er vedtaget af en enig bestyrelse.
Er bestyrelsen ikke enig skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.

§ 11.
Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening. Afhængighed, pantsætning, eller erhvervelse af fast ejendom samt optagelse af lån udover sædvanlig kassekredit til den daglige drift, kan alene ske efter generalforsamlingens forudgående beslutning.

§ 12.
Vedtægtsændringer

Forandringer af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 50 % af afgivne stemmer er for forslaget.

 § 13.

Passivt medlemskab

1.         Et passivt medlemskab koster pt. kr. 250,- i kvartalet-

2.        Et passivt medlemskab er kun for hidtidige medlemmer der stadig ønsker at bevare kontakten til foreningen, men ikke længere ønsker fuldt
medlemskab.

3.       Et passivt medlemskab giver ret til at benytte klubbens fællesfaciliteter på samme vilkår som andre medlemmer.

4.       Et passivt medlem råder ikke over bådplads og skur, og har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

5.       Et passivt medlem har ikke pligt til at deltage i pligtarbejdet.

 

ORDENSREGLEMENT

§ 1.

1.         Adgang til klubbens områder er forbudt for alle uvedkommende, derfor skal
porten til pladsen altid være aflåst.
2.         Medlemmer står til ansvar for Deres familiers og besøgendes opførsel, overalt
på klubbens områder.

§ 2.

1.         Al urenlighed på bro og plads er strengt forbudt.
2.         Alt affald og ubrugelige ting skal anbringes i affaldscontainer, eller på anvist plads.
3.         Afvaskning af maskindele og lign. må ikke finde sted på broen. Evt. spildt olie skal
fjernes.
4.         Det er strengt forbudt at kaste affald, olie eller andre brandbare stoffer i vandet.
5.         Det er forbudt at henstille benzin og brandfarlige væsker på plads eller bro,
man skal selv sørge for bortskaffelse.
6.         I et vinteropbevaret fartøj må kun befinde sig brandfarlige væsker, såfremt disse
opbevares i godkendte brandsikrede dunke.

§ 3.

1.         Al knallert- og motorkørsel på pladsen er forbudt, medmindre det er i forbindelse
med flytning af både, kørsel med materiel og/eller grej til eller fra både og huse.

§ 4.

1.         Alt klubben tilhørende materiel, værktøj, inventar og lign. skal behandles med
omhu.
2.         Efter endt brug skal alt hvad der er blevet benyttet, anbringes på sin plads igen.
3.         Alt hvad der henstår på pladsen, såvel fartøjer som grej skal af de enkelte med-
lemmer behandles skånsomt og med respekt for ejendomsretten.
4.         Eventuelt glemte sager, herunder alle arter af værktøj, skal afleveres til plads-
manden, som ved opslag vil forsøge at finde ejeren til det, der er fundet.

§ 5.

1.         Bådejere der efter søsætning stadig ønsker at ligge på land, skal søge
dispensation.
2.         Fartøjer må kun tages på land efter aftale med pladsmanden eller dennes
stedfortræder, og må kun anbringes på den af ham anviste plads.
Dette gælder også for optagning og anbringelse for tilfældig reparation.
3.         Det enkelte medlem skal ved optagning selv sørge for den nødvendige
afstivning, bukke og klodser m.m. (min. 4 bukke). Dette grej skal være
tydeligt afmærket med ejerens eller bådens navn.
4.         Efter fartøjernes søsætning skal pladsen hvor bådene har stået, ryddes, og
bukke og klodser m.m. anbringes efter pladsmandens anvisning.
5.         Grej som er mærket med navn må ikke uden ejerens tilladelse fjernes fra
pladsen, dette vil blive betragtet som tyveri.
6.         Intet medlem vil kunne påregne søsætning eller optagning uden at fremvise
gyldig ansvarsforsikring.
7.         Fartøjer der skal ligge i vandet i perioden 15/9 – 31/3 skal desuden have udvidet
vinterforsikring, denne skal vises ved bådoptagning.

§ 6.

1.         På broen og pladsen er kun godkendte udendørs gummikabler tilladt.
2.         Det er ikke tilladt at tilslutte el-varmeovne til klubbens fællesstik.
3.         Hvis man ønsker el i eget skur, skal bimåler opsættes for egen regning.

 

§ 7.

1.         Det er kun tilladt at have ét fartøj pr. medlem. Undtaget herfra er dog hæk-
joller der ikke måler over 12 fod.

§ 8.

1.         Alle fartøjer skal være forsvarligt fortøjet og affjedrede. Fortøjningerne ind
mod broen og ud til pælene skal være forsynet med fortøjningsfjedre.
2.         Intet grej eller godt må henligge på broerne efter solnedgang, bortset fra
fortøjninger som skal være anbragt således at fodgængere ikke generes af disse.
3.         Enhver skade der sker på grund af dårlig fortøjning, dårlig affjedring eller anden
skødesløshed fra bådejers side vil medføre erstatningspligt for forvoldte skader.

4.         Det er medlemmernes pligt at holde sin båd i en efter bestyrelsens skøn
sødygtig og sikkerhedsmæssig forsvarlig orden og en for foreningen præsentabel
stand efter bådreglementet.

§ 9.

1.         Det er medlemmernes pligt at rengøre og fjerne fiskeredskaber, ligesom
fiskeaffald og lign. skal fjernes og stedet rengøres efter endt slagtning.
2.         Foreningen redskaber skal behandles med omhu og stilles på plads efter
endt brug.
3.         Foreningens værksted skal ligeledes rengøres efter endt brug.

§ 10.

1.         Børn må ikke lege på broen uden at være iført redningsvest.

§ 11.

1.         Det er ethvert medlems pligt at holde sit skur i skønsmæssig og forsvarlig
stand for egen regning.

§ 12.

1.         Hvor intet er nævnt gælder bestyrelsens henstillinger og påbud.

 

Bådreglement

Nedennævnte grej bør altid findes i båden under sejlads:

1.      Lanterneføring i henhold til søvejsreglerne.

2.      Nødlys.

3.      Passende anker med kæde og tov.

4.      Tilstrækkeligt fortøjningsreb.

5.      Redningsvest (1 for hver ombordværende)

6.      Lænsepumpe og pøs.

7.      Søvejsregler og havnereglement.

8.      Ildslukkere (1 i kahyt og 1 i cockpit).

9.      Kompas.

10.    Forbindingskasse.